اطلاعات تماس
تلفن
۵۶۲۲۶۶۸۷ ۲۱ ۰۰۹۸
۵۶۲۲۶۹۶۲ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

تلفن همراه
۹۱۹۷۳۰۵۲۶۱ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
حسن آباد - فشافویه بلوار امام خمینی کوچه سپیدار پلاک 16


       

لیست قیمت محصولات نوار آلتن پرایمر عایق سرد و گرم پلی اتیلن کاووس شیمی کاسپین

۱۲:۱۹:۳۹ ۱۳۹۹/۹/۹

محصولات جدید نوار آلتن پرایمر عایق سرد و گرم پلی اتیلن کاووس شیمی کاسپین


نوار آلتن مشکی عایق سرد وگرم پلی اتیلن ( زیرین innerwrap ) سایز ۱ اینچ

نوار آلتن مشکی عایق سرد ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نوار آلتن مشکی عایق سرد وگرم پلی اتیلن ( زیرین innerwrap ) سایز 2 اینچ

نوار آلتن مشکی عایق سرد ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نوار آلتن مشکی عایق سرد وگرم پلی اتیلن ( زیرین innerwrap ) سایز 4 اینچ

نوار آلتن مشکی عایق سرد ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نوار آلتن مشکی عایق سرد وگرم پلی اتیلن ( زیرین innerwrap ) سایز 6 اینچ

نوار آلتن مشکی عایق سرد ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نوار آلتن مشکی عایق سرد وگرم پلی اتیلن ( زیرین innerwrap ) سایز 8 اینچ

نوار آلتن مشکی عایق سرد ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نوار آلتن مشکی عایق سرد وگرم پلی اتیلن ( زیرین innerwrap ) سایز 10 اینچ

نوار آلتن مشکی عایق سرد ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نوار آلتن مشکی عایق سرد وگرم پلی اتیلن ( زیرین innerwrap ) سایز 12 اینچ

نوار آلتن مشکی عایق سرد ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نوار آلتن مشکی عایق سرد وگرم پلی اتیلن ( زیرین innerwrap ) سایز 16 اینچ

نوار آلتن مشکی عایق سرد ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نوار آلتن مشکی عایق سرد وگرم پلی اتیلن ( زیرین innerwrap ) سایز 18 اینچ

نوار آلتن مشکی عایق سرد ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نوار آلتن سفید عایق سرد وگرم پلی اتیلن ( روین outerwrap ) سایز ۱ اینچ

نوار آلتن سفید عایق سرد ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نوار آلتن سفید عایق سرد وگرم پلی اتیلن ( روین outerwrap ) سایز 2 اینچ

نوار آلتن سفید عایق سرد ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نوار آلتن سفید عایق سرد وگرم پلی اتیلن ( روین outerwrap ) سایز 4 اینچ

نوار آلتن سفید عایق سرد ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نوار آلتن سفید عایق سرد وگرم پلی اتیلن ( روین outerwrap ) سایز 6 اینچ

نوار آلتن سفید عایق سرد ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نوار آلتن سفید عایق سرد وگرم پلی اتیلن ( روین outerwrap ) سایز 8 اینچ

نوار آلتن سفید عایق سرد ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نوار آلتن سفید عایق سرد وگرم پلی اتیلن ( روین outerwrap ) سایز 10 اینچ

نوار آلتن سفید عایق سرد ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نوار آلتن سفید عایق سرد وگرم پلی اتیلن ( روین outerwrap ) سایز 12 اینچ

نوار آلتن سفید عایق سرد ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نوار آلتن سفید عایق سرد وگرم پلی اتیلن ( روین outerwrap ) سایز 14 اینچ

نوار آلتن سفید عایق سرد ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نوار آلتن سفید عایق سرد وگرم پلی اتیلن ( روین outerwrap ) سایز 16 اینچ

نوار آلتن سفید عایق سرد ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نوار آلتن سفید عایق سرد وگرم پلی اتیلن ( روین outerwrap ) سایز 18 اینچ

نوار آلتن سفید عایق سرد ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نوار آلتن سام گستر مشکی عایق سرد وگرم پلی اتیلن (زیرینinerwrao) سایز۱ اینچ

نوار آلتن سام گستر مشکی ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نوار آلتن سام گستر مشکی عایق سرد وگرم پلی اتیلن (زیرینinerwrao) سایز2 اینچ

نوار آلتن سام گستر مشکی ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نوار آلتن سام گستر مشکی عایق سرد وگرم پلی اتیلن (زیرینinerwrao) سایز 6 اینچ

نوار آلتن سام گستر مشکی ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نوار آلتن سام گستر مشکی عایق سرد وگرم پلی اتیلن (زیرینinerwrao) سایز8 اینچ

نوار آلتن سام گستر مشکی ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نوار آلتن سام گستر مشکی عایق سرد وگرم پلی اتیلن (زیرینinerwrao) سایز12 اینچ

نوار آلتن سام گستر مشکی ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نوار آلتن سام گستر مشکی عایق سرد وگرم پلی اتیلن (زیرینinerwrao) سایز16 اینچ

نوار آلتن سام گستر مشکی ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نوار آلتن سام گستر سفید عایق سرد وگرم پلی اتیلن ( outerwrap یا روین ) سایز ۱ اینچ

نوار آلتن سام گستر سفید ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نوار آلتن سام گستر مشکی عایق سرد وگرم پلی اتیلن (زیرینinerwrao) سایز 6 اینچ

نوار آلتن سام گستر مشکی ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نوار آلتن سام گستر سفید عایق سرد وگرم پلی اتیلن ( outerwrap یا روین ) سایز 2 اینچ

نوار آلتن سام گستر سفید ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نوار آلتن سام گستر سفید عایق سرد وگرم پلی اتیلن ( outerwrap یا روین ) سایز 4 اینچ

نوار آلتن سام گستر سفید ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نوار آلتن سام گستر سفید عایق سرد وگرم پلی اتیلن ( outerwrap یا روین ) سایز 6 اینچ

نوار آلتن سام گستر سفید ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نوار آلتن سام گستر سفید عایق سرد وگرم پلی اتیلن ( outerwrap یا روین ) سایز 8 اینچ

نوار آلتن سام گستر سفید ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نوار آلتن سام گستر سفید عایق سرد وگرم پلی اتیلن ( outerwrap یا روین ) سایز 10 اینچ

نوار آلتن سام گستر سفید ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نوار آلتن سام گستر سفید عایق سرد وگرم پلی اتیلن ( outerwrap یا روین ) سایز 12 اینچ

نوار آلتن سام گستر سفید ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نوار آلتن سام گستر سفید عایق سرد وگرم پلی اتیلن ( outerwrap یا روین ) سایز 14 اینچ

نوار آلتن سام گستر سفید ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نوار آلتن سام گستر سفید عایق سرد وگرم پلی اتیلن ( outerwrap یا روین ) سایز 16 اینچ

نوار آلتن سام گستر سفید ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نوار آلتن سام گستر سفید عایق سرد وگرم پلی اتیلن ( outerwrap یا روین ) سایز 18 اینچ

نوار آلتن سام گستر سفید ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نوار آلتن کاووس شیمی مشکی عایق سرد وگرم پلی اتیلن ( زیرین iner wrap ) سایز ۱ اینچ

نوار آلتن کاووس شیمی مشکی ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نوار آلتن کاووس شیمی مشکی عایق سرد وگرم پلی اتیلن ( زیرین iner wrap ) سایز 2 اینچ

نوار آلتن کاووس شیمی مشکی ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نوار آلتن کاووس شیمی مشکی عایق سرد وگرم پلی اتیلن ( زیرین iner wrap ) سایز 4 اینچ

نوار آلتن کاووس شیمی مشکی ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نوار آلتن کاووس شیمی مشکی عایق سرد وگرم پلی اتیلن ( زیرین iner wrap ) سایز 8 اینچ

نوار آلتن کاووس شیمی مشکی ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نوار آلتن کاووس شیمی مشکی عایق سرد وگرم پلی اتیلن ( زیرین iner wrap ) سایز 10 اینچ

نوار آلتن کاووس شیمی مشکی ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نوار آلتن کاووس شیمی مشکی عایق سرد وگرم پلی اتیلن ( زیرین iner wrap ) سایز 12 اینچ

نوار آلتن کاووس شیمی مشکی ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نوار آلتن کاووس شیمی مشکی عایق سرد وگرم پلی اتیلن ( زیرین iner wrap ) سایز 14 اینچ

نوار آلتن کاووس شیمی مشکی ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نوار آلتن کاووس شیمی مشکی عایق سرد وگرم پلی اتیلن ( زیرین iner wrap ) سایز 16 اینچ

نوار آلتن کاووس شیمی مشکی ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نوار آلتن کاووس شیمی مشکی عایق سرد وگرم پلی اتیلن ( زیرین iner wrap ) سایز 18 اینچ

نوار آلتن کاووس شیمی مشکی ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نوار آلتن کاووس شیمی سفید عایق سرد وگرم پلی اتیلن (روین یا outerwrap) سایز ۱ اینچ

نوار آلتن کاووس شیمی سفید ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نوار آلتن کاووس شیمی سفید عایق سرد وگرم پلی اتیلن (روین یا outerwrap) سایز 2 اینچ

نوار آلتن کاووس شیمی سفید ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نوار آلتن کاووس شیمی سفید عایق سرد وگرم پلی اتیلن (روین یا outerwrap) سایز 4 اینچ

نوار آلتن کاووس شیمی سفید ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نوار آلتن کاووس شیمی سفید عایق سرد وگرم پلی اتیلن (روین یا outerwrap) سایز 6 اینچ

نوار آلتن کاووس شیمی سفید ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نوار آلتن کاووس شیمی سفید عایق سرد وگرم پلی اتیلن (روین یا outerwrap) سایز 8 اینچ

نوار آلتن کاووس شیمی سفید ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نوار آلتن کاووس شیمی سفید عایق سرد وگرم پلی اتیلن (روین یا outerwrap) سایز 10 اینچ

نوار آلتن کاووس شیمی سفید ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نوار آلتن کاووس شیمی سفید عایق سرد وگرم پلی اتیلن (روین یا outerwrap) سایز 12 اینچ

نوار آلتن کاووس شیمی سفید ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نوار آلتن کاووس شیمی سفید عایق سرد وگرم پلی اتیلن (روین یا outerwrap) سایز 14 اینچ

نوار آلتن کاووس شیمی سفید ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نوار آلتن کاووس شیمی سفید عایق سرد وگرم پلی اتیلن (روین یا outerwrap) سایز 14 اینچ

نوار آلتن کاووس شیمی سفید ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نوار آلتن کاووس شیمی سفید عایق سرد وگرم پلی اتیلن (روین یا outerwrap) سایز 16 اینچ

نوار آلتن کاووس شیمی سفید ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نوار آلتن کاووس شیمی سفید عایق سرد وگرم پلی اتیلن (روین یا outerwrap) سایز 18 اینچ

نوار آلتن کاووس شیمی سفید ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نوار پرایمر آلتن۴ لیتری p27 عایق سرد وگرم پلی اتیلن

نوار پرایمر آلتن۴ لیتری p27 ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نوار پرایمر آلتن ۴ لیتری p19عایق سرد وگرم پلی اتیلن

نوار پرایمر آلتن ۴ لیتری ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نوار پرایمر آلتن ۲۵لیتریp19 عایق سرد وگرم پلی اتیلن

نوار پرایمر آلتن ۲۵لیتریp19 عایق ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نوار پرایمر آلتن سام گستر زاگرس۴ لیتری عایق سرد وگرم پلی اتیلن

نوار پرایمر آلتن سام گستر ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نوار آلتن سام گستر سفید عایق سرد وگرم پلی اتلین ( outerwrap یا روین ) سایز 8 اینچ

نوار آلتن سام گستر سفید ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نوار پرایمر کاووس شیمی ۴ لیتری عایق سرد وگرم پلی اتیلن

نوار پرایمر کاووس شیمی ۴ ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نوار پرایمر آلتن کاووس شیمی 25 لیتری عایق سرد وگرم پلی اتیلن

نوار پرایمر آلتن کاووس شیمی ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0

خروجی اخبار


لینک های مرتبط